ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ແຈ້ງການ ນໍາໃຊ້ແບບຟອມປະເມີນໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)
2 I-1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ
3 I-2. ສຳລັບ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະຫຼືການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນການອອກແບບລະອຽດ
4 I-3. ສຳລັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
5 I-4. ສຳລັບ ໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ແລະ ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່
6 I-A1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ
7 II-1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ
8 II-2. ສຳລັບ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະຫຼື ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນການອອກແບບລະອຽດ
9 II-3. ສຳລັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

 

 

ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10ປີ (2016-2025)
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ