ວິໃສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເລດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10ປີ (2016-2025)

ວິໃສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເລດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10ປີ (2016-2025)

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
Vison 2030 and 10-Year Socio-Economic
2030 Visionaly and 2020 stedigies of Lao PDR finaly submit Lao version

 

ສູນບໍລິການຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ວິໄສທັດຮອດປີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10ປີ (2016-2025)
ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ