ກອງປະຊຸມການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປີ 2021 ແລະ ສະຫຼຸບ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

May 16, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປີ 2021 ແລະ ການສະຫຼຸບ3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນການສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2021 ແລະ ການສະຫຼຸບ3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໂດຍຈະໄດ້ມີການລົງເລີກການຢັ້ງຢືນຍັນດາຕົວເລກ, ຜົນສຳເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນໄດ້ວ່າ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມີຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ (GDP) ເຊິ່ງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຫມົດປີ 2020 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,5% ຄິດເປັນມູນຄ່າລາຄາໃນປີ ເທົ່າກັບ 184.982 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.595 ໂດລາສະຫະລັດ, ດ້ານວຽກງານການພັດທະນາທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດກໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາໃນບໍວ່າຈະເປັນວຽກງານສຶກສາ, ວຽກງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການເຂົ້້າຮຽນຂອງເດັກແຕ່ລະໄວຮຽນ ແລະ ສາມາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດ ຫມາຍສູ້ຊົນ 11 ຕົວຊີ້ບອກ ຂອງຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ເຫັນວ່າ ມີ 6 ຕົວຊີ້ບອກສາມາດບັນລຸໄດ້, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາສີມືແຮງ ງານຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ໄດ້ທັງຫມົດ 21.025 ຄົນ, ຍິງ 9.387 ຄົນ ລື່ນແຜນ 162,81% ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ສາມາດສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກ ໄດ້ 18.247 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 89,28% ຂອງແຜນການ, ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ໄດ້ 191 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 61,61% ຂອງແຜນການ; ສ້າງເມືອງພົ້ນທຸກ ໄດ້ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ ໄດ້ 23.785 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 96,79% ຂອງ ແຜນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ໄດ້ 262 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 59,27% ຂອງ ແຜນການ, ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເພຶ່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ຊຶ່ງການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ 97.293 ຕອນ ລື່ນແຜນ 21,62%, ດ້ານວຽກໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ໄດ້ສຳເລັດແມ່ນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບົບໂລຈີສຕີກ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ (ແຕ່ບໍ່ເຕັນ-ວຽງຈັນ), ໄດ້ເປີດການນໍາໃຊ້ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານຊຸດທີ IX, ສໍາເລັດການຮັບຮອງຜົນການກໍານົດ ຕໍາແຫນ່ງງານ ຈໍານວນ 139 ກົມກອງ ແລະ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕໍາແຫນ່ງງານ ຈໍານວນ 71 ກົມກອງ, ສໍາເລັດການບັນຈຸຕົວເລກລັດຖະກອນໃຫມ່ປະຈໍາປີ 2021 ຈໍານວນ 1,600 ຄົນ; ສໍາເລັດການສ້າງ, ປັບປຸງກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍລຸ່ມກົດຫມາຍຫຼາຍສະບັບ ພົ້ນເດັ່ນ ໄດ້ສໍາເລັດການ ປັບປຸງກົດຫມາຍທີ່ຕິດພັນ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 05 ສະບັບ ຄື: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ສ່ວຍສາອາກອນ,ກົດ ຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ.

ນອກນັ້ນ ໃນໄລຍະ 3 ເດອືນຕົ້ນ  ປີ 2022 ເຖິງວ່າສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປ ຢ່າງສັບສົນ , ສະພາບພາຍໃນປະເທດມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍດາ້ນ ເຊິ່ງໄດສົ່ງຜົນ ກະທົບ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕໍ່ປະເທດເຮົາ ທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼິກລຽ້ງໄດ້ໂດຍສະເພາະ ການແຜ່ລະບາດໂຄວດິ -19 ຮອບທີ3, ລາຄານໍ້າມັນ , ອັດຕ່ເງິນເຟີ້…, ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ ກັບການປະຕິບັດສອງລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຄວບຄູ່ໂດຍບໍ່ສາມາດຕັດແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າໄຕມາດທີ1 ຂອງ ປີ2022 ເຫັນໄດ້ວ່າ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ GDP ໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,5%, ຄິດ ເປັນມູນຄ່າລາຄາໃນປີເທົ່າກັບ 45.859,21 ຕື້ກີບ , ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 3,5%%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວ 4,8%, ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວ 4,7%% ແລະ ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນຂະຫຍາຍຕົວ 4%, ເຊິ່ງປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກດິສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ ໃນໄຕມາດທີ1 ເມື່ອທຽບກັບ ໄລຍະເວລາດຽວກັບ ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຂະແໜງການກໍ່ສາ້ງ, ຂະແໜງຄາ້ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟາ້, ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອື່ນໆ, ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນວຽກງານສຶກສາໄດ້ດຳເນີນການຮຽນການສອນ ແບບປົກກະຕິ ໂດຍໄດ້ປະເມີນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄະນະສະເພາະກິດວ່າງອອກໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19  ແລະ ໄດ້ສຸ່ມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ສາມາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ, ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມໄດ້ເຝິກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ໄດ້ທັງໝົດ 5.036 ຄົນ ເທົ່າ 62,95%, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ ຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 7.806 ຄົນ ເທົ່າກັບ 14,32% ຂອງແຜນການ ການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງໄດ້ສຶບຕໍ່່ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຕິດພັນວຽກງານສາ້ງແຜນພັດທະນາຈດຸສຸມຊົນນະບົດໃໝ່ໄລຍະ2021-2025, ດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເພຶ່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໄດເ້້ເອົາໃຈໃສວຽກງານນີ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້້ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນ-ອອກໃບຕາດິນໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ 15.376 ຕອນ ເທົ່າກັບ 5,13% ຂອງແຜນການ, ການສາ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບົບ ໂລຈສິຕິກ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດຕ່າງໆ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີລວມທັງຂັ້ນ ຕອນສຶກ ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະ ການດໍາເນີນ ໂຄງການຕົວຈິງເປັນຕົ້ນ : ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ (ຊ່ວງທີ 2, 3 ແລະ 4), ທາງດ່ວນແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -ປາກເຊ, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າພາລະບົດ ບາດ ຂອງກົງ ຈັກຂັ້ນສູນກາງ ໄດ້ຈາໍນວນ 12 ພາກສ່ວນ, ສໍາ ເລັດການຮັບຮອງຜົນການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານຈໍານວນ 19 ພາກສ່ວນ,ໄດ້ສຳເລັດການຫັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ທີ່ມີລາຍຮັບໄປສູ່ການກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານ ງົບປະມານໄດ້ 5 ຫົວ ໜ່ວຍຄື: 1. ມະຫາວິທະະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2. ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປາສັກ , 3. ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ, 4. ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ 5. ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ການປະຕິບັັັັດ ສອງວາລະແຫ່ງຊາດໃນຖາມກາງ ສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປສັບສົນ, ສະພາບພາຍໃນປະເທດມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດາ້ນກໍຕາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາຂອງກົມ ການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູງການພັກ, ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາຂັ້ນປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການບໍລິຫານໂດຍກົງ ຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ນ ພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນ ຈໍານວນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ. ເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍວິທີການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາ ສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະ ພາບການເມືອງທີ່ ໜັກແໜ້ນ , ສັງຄົມ ມີວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕາມທິດທີ່ກຳນົດໄວ້.