ກອງປະຊຸມການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2022

by | Oct 7, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ | 0 comments

ໃນວັນທີ 4-5 ຕຸລາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ​ທະນາຄານ​ໂລກ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີຂຽວ​ສາກົນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2022, ​ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້​ດໍາເນີນ​ເປັນ​ເວລາ 2 ວັນ ​ໂດຍມີບັນດາທ່ານການນຳຂັ້ນສູງພາກ​ລັດຫຼາຍຂະແໜງການ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ, ພາກ​ເອກະ​ຊົນ ​ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ​ພົນລະ​ເຮືອນ ທັງໝົດປະມານ 140 ຄົນ​ ເຊີ່ງມີຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ການກໍານົດບູລິມະສິດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໂດຍການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃໝ່ ໃນຂະແໜງການສີຂຽວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຍືນຍົງ, ສະອາດ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ “ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສີຂຽວ​ບໍ່ພຽງແຕ່​ຊຸກຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​​ເສດຖະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ​ ແຕ່ຍັງ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ປັບປຸງຄຸນ​ນະພາ​ບຊີວິດ​ໃຫ້​ດີຂຶ້ນ​ສຳລັບຮຸ່ນຄົນປັດຈຸບັນ ​ແລະ ຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໄປ ດ້ວຍການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຂອງທຸກພາກສ່ວນ ຈື່ງຈະສາມາດບັນລຸ ອະນາຄົດສີຂຽວໄດ້ ຍ້ອນການເຕີບໂຕສີຂຽວແມ່ນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກລະດັບ, ທຸກຄົນ ທຸກເພດໄວ ແລະ ພື້ນຖານ ຕ້ອງຮ່ວມກັນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.”

ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ”, ເວທີກອງປະຊຸມການເຕີບໂຕສີຂຽວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ພາກເອກະຊົນໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ນໍາສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນໃນປະລິມານທີ່ຕໍ່າ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​, ການ​ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍພະລັງງານ​ໄຟ​ຟ້າ​, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໝຸນວຽນ ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ປະກອບດ້ວຍນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ສະອາດກວ່າເກົ່າ ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງເປັນທິດທາງໃນການຈັດລຽງບູລິມະສິດຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ສາມາດ​ທົດ​ແທນ​ຄືນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາມົນ​ລະ​ພິດ​ ​ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ, ພ້ອມ​ກັບ​ເຄື່ອງມືການເງິນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ສາມາດ​ຊຸກຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ສີຂຽວ. ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍສູ້ຊົນສຳຄັນບາງຢ່າງອີກ ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໄດ້ 30% ໃນປີ 2030, ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2030, ແລະ ການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ. ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ​ທໍາອິດ​ທີ່​ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາຕໍ່ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູນ ໃນປີ 2050.