ກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນວຽກບູລິມະສິດສົກປີ 2022 ແລະ 2023.

by | Dec 17, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

 

ໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ທົບທວນແຜນງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນວຽກບູລິມະສິດ ສໍາລັບສົກປີ 2022 ແລະ 2023 ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດອິນຊີຊຽງໃຫມ່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດາສະເຕວ, ວ່າການຜ້ຕາງຫນ້າອົງການ ສປຊ ສາລັບເດັກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີພາກສ່ວນຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແຫນງການໃນນາມຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກ, ບັນດາຄູ່ຮູ່ວມງານ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານລະບົບທາງໄກ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນງານປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນວຽກບລິມະສິດສໍາລັບສົກປີ 2022 ແລະ 2023 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວແລະ ອົງການ ສປຊ ສາລັບເດັກ (UNICEF) ໄດ້ສ້າງຂື້ນພາຍໃຕ້ ກອບແຜນງານການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (ຫືເອີ້ນວ່າ UNPAF) ແລ້ວຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນ ແຜນງານຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ສປຊ ສາລັບເດັກ ໄລຍະປະຈຸບັນ (2017-2021) ທີ່ກາລັງສີ້ນສຸດແຜນງານການຮ່ວມມືໃນໃນປີ2021ນີ້, ເຊິ່ງປະກອບມີຢ່ 06 ແຜນງານ ແລະ 07 ແຂວງບລິມະສິດ ຄື: ແຜນງານ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ, ແຜນງານນ້າ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ແຜນງານການສຶກສາ, ແຜນງານປົກປ້ອງເດັກ, ແຜນງານນະໂຍບາຍ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ, ແຜນງານການສື່ສານ; ສໍາລັບ 07 ແຂວງບູລິມະສິດ ມີຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລາວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຜນງານການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ກ່ໍຄືເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍສະເພາະ(SDG4 ແລະ 5 ) ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາກະຊວງຂະແຫນງການກູ່ຽວຂັ້ອງເປັນຕົ້ນແມູ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງຍຸຕິທາ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສງສຸດ, ສານປະຊາຊົນ, ສນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາສະເລ່ຍແລ້ວສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ເຖິງ 90% ຂອງແຜນງານ ແລະ ຖີງວ່າການປະຕິບັດວຽກງານກອບການຮ່ວມມືສົກປີ 2017-2021 ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ໃນແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃຫມ່ ສົກປີ 2022-2026 ນີ້ກ່ໍມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຮ່ວມກັນປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າຫມາຍ. ສະນັ້ນ, ຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆພາກສ່ວນ ສືບຕ່ໍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບຂະແຫນງການຂອງພວກທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 7 ແຜນວຽກບຸລິມະສິດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແຫນງການຂອງພວກທ່ານ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍິງ, ໄວຫນຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນສາມາດມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດCOVID-19ກໍູ່ຕາມ, ຈົ່ງພ້ອມກັນສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນກໍາລັງຊຸກດັນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ກ່ຄືການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ຫຼດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນຊຸມປີຕ່ໍຫນ້າ ແລະ ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030.