ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືລະດັບສູງ ຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2023

Feb 10, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະດັບສູງຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2023 ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີເຄຼເມີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ຕະນະກະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ , ມີບັນດາທ່ານຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາທູດຕານຸທູດ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 37 ມາດຕະການ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮິບຮ້ອນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວຽກບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ການເພີ່ມທະວີລາຍຮັບດ້ວຍການທົບທວນຄືນນະໂຍບານຍົກເວັ້ນອາກອນ ແລະ ພິຈາລະນາອັດຕາ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ເພີ່ມລາຍຈ່າຍພາກສັງຄົມ,​ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກນຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ການໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ, ການສ້າງສະຖຽນລະພາບຂະແໜງການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ແລະ ແຜນວຽກບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງຂະແໜງການ.

ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ແມ່ນຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຍັງມີຄວາມຈຳກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເວລາ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມກ່ຽວກັບການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງແຜນວຽກລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ກໍານົດກົນໄກການປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມທັງກຳນົດຂໍ້ມູນແນະນຳດ້ານນະໂຍບາຍໃນການຫຼຸບຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ ສະຫຼຸບກາງສະໄໝ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ X  (2026-2030).

ພ້ອມດ່ຽວກັນນີ້, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມທັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສຶບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຮັບປະກັນບັນລຸວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດສູງ.