ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ (PITP) ປະຈໍາປີ 2024

Mar 18, 2024 | Uncategorized @lo-la, ຂ່າວເດັ່ນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແນວທາງປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍຜ່ານແຜນດໍາເນີນງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ (2022-2030) ແລະ ແຜນງານຝຶກອົບຮົມ ທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ປະຈໍາປີ 2024, ສໍາລັບຂັ້ນແຂວງເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງທີມງານຊ່ຽວຊານຂອງໄຈກາ (PIMCAP) ທີ່ເຮັດວຽກໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ນ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານຫົົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາ PIMCAP , ທ່ານນັກສໍາມະນາກອນ ຈາກບັນດາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນ ເປັນເວລາ 5 ວັນ, ວັນທີ 11 ຫາ 15 ມີນາ 2024, ເຊິ່ງເນຶ້ອໃນການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ  2 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ຄື: (1) ການສ້າງ-ການສະເໜີ-ການປະເມີນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ (2) ການສ້າງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະກາງ (ແຜນ 3 ປີ) ເຊິ່ງເປັນວິທີການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃຫມ່ ເພື່ອຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານພາກລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ວຍທັດສະນະໄລຍະກາງ ຫຼື 1+2 ທີ່ຊ່ວຍໃນການກະກຽມແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ແລະ ຈັດບູລິມະສິດໂຄງການໄດ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງບາງໂຄງການຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມສອດຄ່ອງເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ມີປະສິດທິຜົນບໍ່ສູງ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ງົບປະມານການລົງທຶນໂດຍລວມ ພາໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືຶອແກ່ຍາວ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ລວມທັງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາມາດຕະການຕ່າງໆສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນານະ ໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆໃນການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີການຮ່ວມມື, ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.