ກອງປະຊຸມພົບປະນັກຂ່າວປືກສາຫາລືກ່ອນການເປີດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

Feb 1, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2022 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີພາກລັດແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື 5 ບັນຫາສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ.

ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (ຜທ) ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2022 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຜ່ານມາໂດຍມີ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ            ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ຊາລາ ເຊັກເກເນສ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ສປປລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງພອນວັນ ອຸທະວົງ ກ່າວວ່າ : ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ເນື່ອງຈາກເປັນປີທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວາລະການພັດທະນາໄລຍະໃໝ່; ປັດຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ. ໃນຂະນະທີ່ງົບປະມານມີຄວາມຈໍາກັດແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາທີ່ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ, ພວກເຮົາກໍໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9; ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ 18 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງເປັນສິ່ງທ້າຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີແຜນຈະສົ່ງບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈຄັ້ງທີສາມ (VNR3) ໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2024; ຄ່ຽງຄູ່ກັນນີ້, ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ພາຍຫຼັງການປະເມີນຂອງສປປລາວໃນປີ 2021, ສປປລາວໄດ້ສະເໜີຂໍຂະຫຍາຍເວລາໃນການກະກຽມຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕື່ມອີກ 2 ປີຈົນຮອດປີ 2026, ເນື່ອງຈາກສປປລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນປີນີ້ຈຶ່ງເປັນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃນການປຶກສາຫາລືວິທີທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະເວລາຂອງການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງສປປລາວ.

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2022 ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

  1. ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ 2022 ແລະແຜນບຸລິມະສິດປະຈຳປີ 2023;
  2. ຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX;
  3. ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງສປປລາວ;
  4. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຍຸດທະສາດການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ;
  5. ການທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ສປປລາວ.