ກອງປະຊຸມເປີດຕົວໂຄງການບົດລາຍງານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

Jul 18, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021, ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມມກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຕົວໂຄງການບົດລາຍງານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃຫມ່, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣີນ ທຸລາດາຣ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງການອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ,  ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ອິງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕົວຈິງ ພ້ອມທັງພິຈາລະນາການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນໂຄງການ. ຫຼັງຈາກໂຄງການສິ້ນ ສຸດລົງ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານນະໂຍບາຍທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຶ້ນພ້ອມທັງກໍານົດ ບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ສະມາຊິກ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈົນຮອດທ້າຍປີ 2030.  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນ ສະມາຊິກຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍັງຈະໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແຜນວຽກ ກໍຄື ການແບ່ງຫນ້າ ວຽກ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຄະນະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຖຶກຄາດການໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຕໍ່ ຫຼັງ ຈາກໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນອອກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນຍ້າຍໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສານຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າ ດັ່ງກ່າວນີ້.

ບົດລາຍງານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍການ ພັດທະນາ 2030 ພ້ອມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 6 ກ່ຽວກັບການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ຊື່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍໂດຍອິງໃສ່ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ຕົວຈິງພ້ອມທັງການສົ່ງເສີມກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດ        ຕັ້ງຂອງລັດ.

ບົດລາຍງານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເປັນບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ພັດທະນາໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ອົງການ IOM ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກຂອງອົງການ IOM ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2018. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຈະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ.