ກອງປະຊຸມເປີດໂຕໂຄງການ ການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຂື້ນເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

May 22, 2023 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ໃນວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2023, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ , ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເປີດໂຕການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ແຄັດທະລີນ ເຟືອງ ຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໄມເຄິນ ຣອນນິງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ.

ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP) ໂດຍຜ່ານໂຄງການການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫລືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ NPFID ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນກອບແຜນ​ງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ປະ​ຈຳ​ປີ 2022 – 2026.

ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ສຶບເນື່ອງມາຈາກ ແຜນງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງວຽກງານບູລິມະສິດ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບຍືນຍົງ,ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ສະນັ້ນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ ເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ໃນການສ້າງໂຄງການນີ້​ຂື້ນ​ມາ ເພື່ອມາສຶບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານບູລິມະສິດດັ່ງກ່າວ ຈົນຮອດປີ 2025.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 02 ຜົນໄດ້ຮັບຫຼັກ, 07 ຜົນຮັບຍ່ອຍ ໃນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເພີ້ມພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອີກໜຶ່ງ ກະຊວງກໍຄື ກະຊວງການເງີນ ເປັນ 03 ກະຊວງຫຼັກ ແລະ 07 ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມຂອງ ໂຄງການປະກອບມີ:

  1. ການວາງລະດັບຄາດໝາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພາກລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການປັບປຸງກົນໄກການຕິດຕາມ ວຽກງານການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນ;
  2. ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງຂະແໜງໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ​ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຖະແຫຼງການວຽງກຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອປະສິດທິຜົນຂອງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດການເງິນຂອງແຜນກາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX;