ກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະດັບຊາດຂອງວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 9 ທັນວາ 2019.

Aug 13, 2020 | Uncategorized @lo-la, ການເຄື່ອນໄຫວ

ກອງປະຊຸມວຽກງານສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 09 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງພະນັກງານຈາກ ບັນດາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ສປປລາວ ໂດຍ ຜ່ານເວທີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ (the National Information Platforms for Nutrition ຫຼື NIPN) ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນດ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຕາມມາ ພ້ອມທັງ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ UNICEF ແລະ ສະຫະພາບເອີລົບ.

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຮີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການປະເມີນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນວຽກງານໂພສະນາການ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ລວມເຖິງຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນ ຢ່າງຍິ່ງສຳລັບລັດຖະບານຂອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂພຊະນະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງເປັນປະໂຫຍກໃຫ້ແກ່ການ ກະກຽມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການນີ້ ແມ່ນມີບົດບາດ ສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ຫຼັກຖານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນການອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຈາກການປະເມີນ ພົບວ່າ ລາວ ມີນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ລວມເຖິງ ຍຸດທະສາດທີ່ສະໜັບສະໜູນການດຳ ເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນດ້ານໂພຊະນະການທີ່ດີ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກົນໄກການປະສານງານ ດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີການຈັດການ ເປັນຢ່າງດີໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍແຫ່ງ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມໂພຊະນາການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.