ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມາທິການຮ່ວມມື ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຄັ້ງທີ່ XIV

Oct 20, 2022 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກລຸກຊໍາບວກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມາທິການຮ່ວມມື ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຄັ້ງທີ່ XIV ຂຶ້ນ, ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022, ທີ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ພະນະທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນະທ່ານ ຟຣັນຊ ຟາໂຢ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຮ່ວມມືເພື່ອການ ພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທໍາ ແຫ່ງ ລຸກຊໍາບວກ; ໂດຍມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະຜູ້ແທນຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມທັງເປັນເວທີໃນການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂ້ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ການທົບທວນວຽກງານການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຄືຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານການຮ່ວມມື ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານການຮ່ວມ ມື ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອາຈັກລຸກຊໍາບວກ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2016-2022 ທີ່ສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ: ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິຫານການ ປົກຄອງ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ  ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຄັ້ງທີ V (2023-2027) ຊຶ່ງຈະສຸມໃສ່ຂົງເຂດ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາງານ, ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ການປົກຄອງ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມຈໍານວນໜຶ່ງ.

ໃນປີນີ້ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອາຈັກລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 25 ປີ. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງຣາຊະອາຈັກລຸກຊໍາບວກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ຄັ້ງທີ  IV ປີ 2016-2022 ຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99 ລ້ານເອີໂຣ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ: ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິຫານການ ປົກຄອງ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດ  ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຣາຊະອາຈັກລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນໜື່ງໃນຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການນຳພາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມຍຸດທະສາດເອີຣົບ 2021-2025 ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທິການ ຮ່ວມມື ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມພະວິພາຄີ, ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພາກປະຊາສັງຄົມ.