ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ

by | Oct 26, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments