ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ

Sep 13, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021, ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ    ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໂດຍມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຈາກພາສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສຳປະທານ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສອງປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງການອອກດຳລັດດັ່ງກ່າວ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2016. ໃນດໍາລັດເລກທີ 03/ນຍ ທີ່ຮັບຮອງຜ່ານມາ ປະກອບມີສອງພາກສໍາຄັນ ຄື: ເນື້ອໃນຮ່າງດໍາລັດ ທີ່ກໍານົດຫລັກການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດລົງທຶນຂອງກິດຈະການສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ພາກທີ່ສອງ ແມ່ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ່ປະກອບມີບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມຈຳນວນ 44 ລາຍການ ແລະ ບັນຊີກິດຈະການສໍາປະທານ ຈຳນວນ 23 ລາຍການ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ແບ່ງຂັ້ນ ໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ.

ນອກຈາກນັ້ນ ການແບ່ງຂອບເຂດສິດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນ ຍ້ອນບັນຊີກິດຈະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂະແໜງການກຳນົດອອກຕາມນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການຕົນ ຜ່ານມາການແບ່ງຂອບເຂດສິດ ໃຫ້ມາຂໍອະນຸຍາດແມ່ນຍັງຢູ່ນໍາຂັ້ນສູນກາງເປັນສວນຫຼາຍ ຈຶ່ງມີການສະເໜີຂອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜີດຊອບສິດໃນວຽກດັ່ງກ່າວໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຫລາຍຂື້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ການປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້,

ເນື່ອງຈາກ ສະເໜີຂໍປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ອະນຸມັດ ລະຫວ່າງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດເລກລະຫັດ LSIC ຕາມມາດຕະຖານຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Standard Industrial Classification  of All Economic Activities) ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ. ການປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ກິດຈະການສໍາປະທານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ ແມ່ນຂະແໜງການມີການສະເໜີເພີ່ມເຂົ້າຫຼາຍ ແລະ        ຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຍັງບໍ່ທັນທິດໄປສູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເທົ່າທີ່ຄວນ.

ກອງປະຊຸມໃນນີ້ຍັງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຫຼຸດບັນຊີດັ່ງກ່າວລົງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ໂດຍຫັນທິດໄປໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ    ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືລັດຖະບານ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປັບປຸງບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ ແລະ ສໍາປະທານ ແມ່ນໄດ້ແກ່ຍາວມາດົນແລ້ວ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງພ້ອມການຂຸ້ນຂ້ຽວ ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ໄວ.