ການເຄື່ອນໄຫວ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາໂຄງການຄຸ້ມຄອງ, ປູກ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ປ່ອງ ເປັນຜະລິດຕະພັນແປ້ງໄມ້ປ່ອງ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການພັດທະນາໂຄງການຄຸ້ມຄອງ, ປູກ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ປ່ອງ ແລະ ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ປ່ອງ ເປັນຜະລິດຕະພັນແປ້ງໄມ້ປ່ອງ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ