ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ12ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງປີ 2016

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ12ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງປີ 2016