ກົມນິຕິກຳ

ກົມນິຕິກຳ

ກົມນິຕິກໍາ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Legal Affair Department) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການປະສານສົມທົບຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ປັບປຸງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ແລະກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄ້ວາຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການກົດໝາຍກັບບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ;

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນິຕິກຳ ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກຕິດຕາມ, ກວດການິຕິກຳ;
  2. ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາສັນຍາ ແລະ ນິຕິກຳ
  3. ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ;

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 255431

ເບີແຟັກ: 021 255431