ກົມແຜນການ

ກົມແຜນການ

ກົມແຜນການ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Department of Planning) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖີ່ນໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ນິຕິກຳ
  2. ພະແນກ ວາງແຜນເສດຖະກິດມະຫາພາກ
  3. ພະແນກ ວາງແຜນພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
  4. ພະແນກ ວາງແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
  5. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ
  6. ພະແນກ ວາງແຜນແກ້ໄຂໜີ້ສີນ ແລະ ໄພພິບັດ
  7. ພະແນກ ວາງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 216752

ເບີແຟັກ: 021 216752