ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ສູນຝຶກອົມຮົມ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈການພັດທະນາ

ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ສຄພ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Center for Development Policy Research ໂດຍມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “DRI” ມີານະທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ, ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລະດັບຊາດ ແລະທ້ອງຖີ່ນ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳສະເໜີ/ມີຄຳເຫັນ ດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອພິຈາລະນານໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ.

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ສູນຝຶກອົມຮົມ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ
  3. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
  4. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍພັດທະນາເຂດແຄ້ວນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ
  5. ພະແນກ ຝຶກອົມຮົມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 254826

ເບີແຟັກ: 021 254827