ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາກ ຂຽນຫຍໍ້ “ສຖຕ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດLao Statistics Bureau “LSB” ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບທະບວງ ຂື້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນສູນກາງປະສານງານ ດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສາຍຕັ້ງແລະ ສາຍຂວາງ) ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກຳ, ການຜະລິດ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການແລະການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຕາມຫລັກການວິທະຍາສາດສະຖິຕິຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມຫຼັກພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)ປີ 2017.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 4 ຄື:

  • ຫ້ອງການ;
  • ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
  • ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ;
  • ກົມບໍລິການສະຖິຕິ;

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 214740

ເບີແຟັກ: 021 214740

ໜ້າຫຼັກ