ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ມີຊື່ເຕັມວ່າ: “ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ລາວ-ຈີນ, ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນຫຍໍ້ພາສາລາວແມ່ນ: ຫຄລຈ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Lao-China Cooperation Committee Office, ຂຽນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ພາສາອັງກິດວ່າ: “LCCCO” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ເຕັກນິກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປປ ຈີນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະສັງລວມ
  2. ພະແນກ ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ
  3. ພະແນກ ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ
  4. ພະແນກ ຮ່ວມມືວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ

 

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 216563

ເບີແຟັກ: 021 216563