ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການກະຊວງມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາລາວວ່າ “ຫກ ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Permanent Secretary Office ໂດຍມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “PSO” ແມ່ນໂຄງປະກອບໜຶ່ງໃນໂຄງການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານພາຍໃນ-ພາຍນອກ ໃນວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາສັງລວມ, ກັ່ນກອງ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານ, ເລຂານຸການ, ນິຕິກໍາ,ພິທີການ, ບໍລິຫານ, ບໍລິການ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງີນ ແລະ ຊັບສີນຂອງລັດ, ວຽກງານສົ່ງເສີມບົດບາດຍີງຊາຍ-, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ, ວຽກໂຄສະນາ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ;
  2. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ
  3. ພະແນກ ນິຕິກຳ
  4. ພະແນກ ການເງິນ
  5. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  6. ພະແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະແມ່-ເດັກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 217020