ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

ການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ |

ການສ້າງທີມງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ |

ເຕັກນິກການຮ່າງເອກະສານທາງການ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ |

ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຢູ່ລາວ

ຄັງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ |