ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2011

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2012

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2013

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2014

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍສະຖານະພາບການດ້ອຍພັດທະນາ 2017 (ພາສາອັງກິດ)

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍສະຖານະພາບການດ້ອຍພັດທະນາ 2017

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2018

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ |

ຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ | September 15, 2022