ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຄາດໝາຍໃຫ່ຍ (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນ 2015-2016

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນ 2017

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນ 2018

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 1 (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 2 (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 3 (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 4 (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 5 (ສະບັບສົມບູນ) – ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ |