ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ແຕນແດນຄຳ, ເມືອງຫຼວງນຳ້ທາ, ສປປ ລາວ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ແຕນແດນຄຳ, ເມືອງຫຼວງນຳ້ທາ, ສປປ ລາວທຶນ