ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະທິການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະທິການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ