ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະພາກເອກະຊົນ ເລກທີ 624 ລົງວັນທີ 21.12.2020

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະພາກເອກະຊົນ ເລກທີ 624 ລົງວັນທີ 21.12.2020