ດຳລັດ 135 ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ

ດຳລັດ 135 ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ