ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ເປັນປະທານຊຸດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປແກມ G-Chat ຊຸດທີ 2

by | Nov 11, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2020, ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການຫັນເປັນທະສະໄໝ ຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມນຳໃຊ້ໂປແກມສື່ສານ ພາກລັດ ຫຼື G-Chat ທີ່ພັດທະນາໂດຍ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍອີເລັກໂຕນິກ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດໄອທີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສື່ສານ ຂອງພາກລັດ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີການແລກປ່ຽນກັນນັ້ນ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມລັບໃນການສົນທະນາບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼອອກໄປນອກ.

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເລີ່ມທົດລອງ ນຳໃຊ້ G-Chat ໃນ ເດືອນກຸມພາ 2020 ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ເປັນທາງການສຳລັບຄະນະນຳກະຊວງ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຄະນະພະແນກ. ຕໍ່ໄປ ຈະສືບຕໍ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດຂອງກະຊວງ.

ການນໍາໃຊ້ລະບົບ G-chat ນອນຢູ່ໃນແຜນຈຸດສຸມການຫັນເປັນທັນສະໄໝໄລຍຍະ 2020-2025 ຂອງກະຊວງ ເຊິ່ງ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະສືບຕໍ່ຕິດຕັ້ງລະບົບອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍພາກລັດ ເປັນຕົ້ນລະບົບ G-share ແລະ ຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-office).