ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ UNDP

Feb 25, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ເປັນປະທານຮ່ວມ ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ UNDP

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກຸມພາ 2021 ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນບູລິມາສິດ ປີ 2021 ແລະ ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງ ແຜນງງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ (2022-2026) ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ UNDP, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ນ. Ricarda Rieger ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ນໍາສະເໜີ ແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະອົງການ ສປຊ  ເພື່ອການພັດທະນາ (2022-2026) ແລະ ທົບ

ທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2021, ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 04 ຂະແໜງການ ຄື: ຂະແໜງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Poverty Reduction),ຂະແໜງການປົກຄອງ

(Governance),ຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ (Natural Resource Manag ement & Climate Change), ຂະແໜງເກັບກູ້ລະເບີດ (UXO).

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການປືກສາຫາລືຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ກົງໄປກົງມາ ໂດຍການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປັບປຸງແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່, ໃນສົກປີ 2020 ນີ້ ເຊີ່ງເປັນປີທ້າຍສະໄໝ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການຮ່ວມມື (2017-2021) ຊື່ງໄດ້ສ້າງຂື້ນພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ຫຼືເອີ້ນວ່າ UNDAF) ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ ໃນການສ້າງແຜນງານການຮ່ວມມືໄລຍະໃໝ່ 2022-2026 ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ. ເພີ້ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາ ໃນຄົງເຂດບູລິມະສິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານການວາງແຜນ, ການຂື້ນງົບປະມານ, ການປະສານງານ ແລະການຕິດຕາມ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງ ແລະ ໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການກໍານົດເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນທີ່ດີ. ເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນຮ່ວມກັນ ໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ  ເໝາະສົມກັບຄວາມອາດສາມາດ, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງເວລາທີ່ມີຈຳກັດ ພ້ອມທັງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ (IPs) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ.

 

 Dr. Kikeo Chanthoboury co-chairs the meeting to review development projects between Lao Government and UNDP