ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ COVID-19

by | Sep 23, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ | 0 comments

ຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ 2020 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະສະເພາະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄະນະນໍາຈາກກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ຕາງໜ້າສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການແກ້ໄຂ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກເພື່ອກໍານົດທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ໃນປີ 2021 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງໄວ. ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ສັງລວມເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງສະພາບດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດ ກໍ່ຄືການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ສະພາບດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 23 ກໍລະນີ ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ. ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ມາດຕະການ ແລະ 9 ນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ອອກນະໂນບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ການຜ່ອນຜັນເລື່ອນໄລຍະການຊໍາລະພາສີ-ອາກອນ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍສິນເຊື່ອ, ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງສິນຄ້າ, ຮັກສາລະດັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ອຸດໜູນເງິນຫວ່າງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຫຼຸດຄ່າບໍລິການສາທາລະນຸປະໂພກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ບາງຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ ຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ສະນັ້ນ, ມີຄວາມຈໍາເປັນລັດຖະບານຈະໄດ້ປະເມີນຄືນບັນດາມາດຕະການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າອອກບາງມາດຕະການເພີ່ມເຕີມແກ້ໄຂສະພາບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ.