ນິຕິກຳອື່ນໆ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ນິຕິກຳອື່ນໆ | June 6, 2022

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງນິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ນິຕິກຳອື່ນໆ |

ປື້ມ ສັງ ລວມກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປີ 2022

ນິຕິກຳອື່ນໆ |

ບົດແນະນຳວິທີການພື້ນຖານໃນການປະຕິບັດແຜນງານ

ນິຕິກຳອື່ນໆ | September 22, 2022

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 155ກຜທ.25ມັງກອນ2023

ນິຕິກຳອື່ນໆ | January 26, 2023