ນິຕິກຳອື່ນໆ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການພິຈາລະນາອະນຸຍາດການສຶກສາສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອລົງທຶນສຳປະທານດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ