ນິຕິກຳອື່ນໆ

ປື້ມ ສັງ ລວມກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປີ 2022