ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກວດສຸຂະພາບ ປະຈຳປີ ໃຫ້ແຮງງານຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Aug 11, 2020 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງເລຂາພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕໍ່ກັບ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີໃຫ້ແກ່ແຮງງານຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກັບ ສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ  ທີ່ ຫຂສພ ໃນຄັ້ງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020.

ໂອກາດອັນດີ ທີ່ ສອງພາກສ່ວນ ກໍ່ຄື ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວອັນດີໃນການສ້າງສາຍພົວພັນອັນ ສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງ ສອງພາກສ່ວນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການມີສຸຂະພາບທີ່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນທົ່ວປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ, ເວົ້າລວມ ກໍ່ຄືສຸຂະພາບຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

ດັ່ງທີ່ຫຼາຍທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນການພັດທະນາຮູບແບບໃໝ່ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍປັດຈຸບັນມີການພັດທະນາ, ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັນເນື່ອງຈາກການພັດທະນາທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວນັ້ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ການນຳໃຊ້ແຮງງານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແຕ່ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ບັນຫາສຸຂະພາບ ກໍ່ເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ຕັດສິນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ຍົກຕົວຢ່າງ: ກ່ອນຈະຮັບເອົາແຮງງານຜູ້ໜຶ່ງເຂົ້າມາບັນຈຸໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂອງຕົນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ກວດສຸຂະພາບກ່ອນ ຖ້າຫາກພົບວ່າຜູ້ກ່ຽວຫາກມີໂລກປະຈຳຕົວຮ້າຍແຮງ ຫຼື ເປັນພະຍາດຕິດແປດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອຶ່ນໄດ້; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແຮງງານດັ່ງກ່າວນັ້ນຫາກບໍ່ມີການກວດສຸຂະພາບກ່ອນ ເມື່ອເຂົ້າມາເຮັດວຽກແລ້ວ ກໍ່ຈະນຳເອົາເຊື້ອພະຍາດມາຕິດແປດໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ້າງງານ ແລະຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດນັ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງມີກໍລະນີອື່ນໆອີກຫຼາຍກ່ຽວກັບບັນຫາການກວດສຸຂະພາບ, ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງດັ່ງກ່າວ ທັງສອງພາກສ່ວນຈຶ່ງໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັນ ເພື່ອສ້າງກົນໄກທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວຂອງສອງພາກສ່ວນ ກ່ອນຈະຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອຈະເຮັດບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເປັນໜຶ່ງໃນແຜນພັດທະນາຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດ ເຮົາ. ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າການຮ່ວມມືກັນໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອດຂັ້ນການຮ່ວມມື ແລະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ສອງພາກສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.