ພິທີເປີດໂຕການລາຍງານທົບທວນຫຼາຍມິຕິຂອງ ສປປ ລາວ

Jun 7, 2024 | ການເຄື່ອນໄຫວ, ຂ່າວເດັ່ນ

 

        ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2024 – ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ           ສູນພັດທະນາອົງການ OECD ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຕົວ ບົດລາຍງານການ    ທົບທວນຫຼາຍມິຕິ ຂອງ ສປປ ລາວ (Multi-dimensional Country Review (MDCR) of Lao PDR) ກ່ຽວກັບ ການເງິນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ,     ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ Ragnheiður Elín Árnadóttir, ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນພັດທະນາອົງການ OECD (ຜ່ານວີດີໂອ) ແລະ ທ່ານ ນາງ Cécile LEROY, ຜູ້ບໍລິຫານຂົງເຂດສີຂຽວ, ສະຫະພາບເອີຣົບ  ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດຈໍານວນ 60 ທ່ານ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສູນພັດທະນາ OECD ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 28 ປະເທດ ເພື່ອສ້າງMCDR ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການເງິນຕ່າງໆ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, MDCR ໄດ້ຊ່ວຍກໍານົດບູລິມະສິດ ການເຂົ້າເຖິງການເງິນທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ຍຸດທະສາດການເງິນ   ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX.

MDCR ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສູນພັດທະນາ OECD ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການເງິນ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນແບບຍືນຍົງ ທີ່ຈໍາເປັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດການເງິນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນ​ການ ​5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍລົງເລິກ: 1) ການສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານແບບຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ແລະ 2) ການເຕີບໂຕສີຂຽວທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ