ລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຮັບຮອງເອົາແຜນງານການຮ່ວມມືສຳລັບ 5 ປີ

Nov 1, 2021 | ການເຄື່ອນໄຫວ

ໃນວັນທີ  19 ຕຸລາ 2021, ທີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ (UNICEF) ປີ 2022-2026 ຢ່່ງເປັນທາງການ, ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນໄລ (VDO Conference) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຮເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF) ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກຫລາຍກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜ່ງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ແມ່ນການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວ ແຜນງານນີ້, ເເມ່ນຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຕ້ອງການ, ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບເດັກທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ. ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການບັນລຸວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ພາຍໃນປີ 2026 ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ, ມີສິດໃນການມີຊີ ວິດຫລອດ, ພັດທະນາເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ກ່າວວ່າ: ກອບການຮ່ວມມືນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປຶກສາຫາລືຢ່າງເປີດກວ້າງ ກັບຫລາກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວກັບເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນຫລາຍມິຕິ ທີ່ເດັກກໍາລັງປະເຊີນຢູ່, ເຊິ່ງລວມມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້, ຍັງສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຫລາຍຂົງເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ການເປີດແຜນງານການຮ່ວມມື ສົກປີ 2022-2026 ຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງ ສປປ ລາວ ຈະມີການພັດທະນາຫລາຍ, ແຕ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຮູບແບບການ ດໍາລົງຊີວິດຂອງເດັກທີ່ເກີດໃນ ສປປ ລາວ ຫລື ຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ. “ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄວາມເທົ່າທຽມຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫລັກການສໍາຄັນ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້.” ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດດ້ານສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2026, ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ຈະເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບ, ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນຫລັກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບກ່ອນ, ເຊິ່ງມັນສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອເວລາ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.