ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ LAO-Vietnam Cooperation Committee Office) ແມ່ນໂຄງປະກອບໜື່ງໃນກົງຈັກ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ທີ່ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ລວມສູນທຸກໆບັນຫາທີ່ມີການພົວພັນກັບ ສສ ຫວຽດນາມ; ຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບກົນໄກນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະວັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ແນໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ-ກູ້ຢືມຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ກິດຈະການ ແລະໂຄງການຮ່ວມມືຕ່າງໆ ທີ່ສອງກົມການເມືອງ ແລະລັດຖະບານສອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງ ແລະເຊັນກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕົວຈີງ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານດ້ານການຮ່ວມມື ແລະຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດທົ່ວປະເທດຕ່າງໆ, ທີ່ສອງຝ່າຍມີເງື່ອນໄຂ ແລະມີຄວາມສົນໃຈບົນຫຼັກການສະເໜີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສອງຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ລະບຽບການສາກົນ ແລະຈິດໃຈເພື່ອນສະຫາຍ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:

  • ພະແນກ ສັງລວມ;
  • ພະແນກ ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການລົງທຶນ;
  • ພະແນກ ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ;
  • ພະແນກ ຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ;

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 222551

ເບີແຟັກ: 021 254913