ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ