ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ແຜນການ

ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ແຜນການ

ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ແຜນການ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສສຜ” ແລະ ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ Economic – Planning Cadre Taining Center ແລະ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “PTC” ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິຊາການຂັ້ນສອງຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ການນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານເສດຖະກິດ – ແຜນການ ໃຫ້ພະນັກງານໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດແຜນການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່