dddd

ກົມປະເມີນຜົນ

ກົມປະເມີນຜົນ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ Department of Evaluation) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ, ວິໃຈແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການສົມທົບທຶນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມປະເມີນຜົນ ປະກອບມີ 6 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກສັງລວມ;
  2. ພະແນກປະເມີນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ;
  3. ພະແນກປະເມີນຜົນຂົວ-ທາງ;
  4. ພະແນກປະເມີນຜົນຂົງເຂດເຄຫະ-ຜັງເມືອງ;
  5. ພະແນກປະເມີນຜົນຂົງເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ ໂຍທາທາງນ້ຳ;
  6. ພະແນກປະເມີນຜົນຂົງເຂດໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ;

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021 216564

ເບີແຟັກ: 021 216564