ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ