ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ