ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ດໍາລັດ ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ