ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2016-ພາສາອັງກິດ