ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ປື້ມ ສັງ ລວມກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປີ 2022

ປື້ມ ສັງ ລວມກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດຫມາຍ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນປີ 2022