ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ປີ 2015

ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ປີ 2015