ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ວາລະສານຄະນະກຳມາທິການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2017