ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ສະຖິຕິ 40 ປີ (1975-2015)